Beleidsplan

Je zult de recentste info over ons bedrijf hier vinden Je zult de recentste nfo ov

 

Beleidsplan

BELEIDSPLAN

2021 – 2025

VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTE

ABBENES

 

 

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van de Prot. Gemeente Abbenes voor de periode 2021-2025.

Met dit beleidsplan willen we ons beleid, onze visie en onze activiteiten duidelijk beschrijven voor onze gemeenteleden, onze werkers in de gemeente, de Protestantse Kerk Nederland en belangstellenden.

In dit beleidsplan beschrijven we ons beleid en onze activiteiten in een normale situatie, zonder pandemie of andere nood. We hopen deze situatie weer spoedig te bereiken.

Het Corona-virus heeft een grote invloed op de mogelijkheden die we hebben. Regelgeving heeft voor periodes van totale lockdown gezorgd, afgewisseld met periodes van beperkt kerkbezoek.

Gelukkig zijn we in staat online diensten te verzorgen.
Vergaderen gaat per e-mail en contact met onze gemeenteleden houden we o.a. via kerkbrieven.

In de kerk hebben we de nodige maatregelen getroffen, de zitplaatsen zijn aangegeven op ruime afstand van elkaar, er zijn hygiënische maatregelen genomen en de regels zijn duidelijk zichtbaar.

Het is voor ons van groot belang dat we ons houden aan de regelgeving door de overheid gegeven.

Namens de kerkenraad,

Ds. Conny Berbée-Bakhuis

voorzitter

Mw Evelien Engel-Haijtink

scriba

 

Inhoud                                                                                   Pagina

Voorwoord                                                                                               2

Inhoud                                                                                                      3

Inleiding                                                                                                    4

Historie                                                                                                     5

Profiel van de Protestantse Gemeente Abbenes 5

Gemeenteopbouw                                                                                  6

Visie 7

Kerkenraad                                                                                               8

Pastoraat                                                                                                   9

Diaconie                                                                                                   11

Kerkrentmeesters                                                                                   14

Bovenplaatselijk overleg                                                                        17

Nawoord                                                                                                   18

 

Inleiding

De Protestantse Gemeente Abbenes behoort sinds dec 2008 tot de Protestantse Kerk in Nederland, hierna genoemd PKN.

De PKN is nog betrekkelijk jong: op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Daar ging overigens een lange periode van voorbereiding aan vooraf. Het was een lange weg van de bevlogen oproep van 18 hervormde en gereformeerde predikanten (1961) tot de formele besluitvorming over financiële en juridische kwesties van vlak voor de officiële fusie. De viering in de Dom kerk (12 december 2003) was zowel een feestelijke afsluiting als een inspirerend hoogtepunt van dit proces.

De drie kerken die samen op gingen in de Protestantse Kerk, zijn ontstaan binnen het protestantisme: de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland stonden in de Calvinistische traditie; de Evangelisch-Lutherse Kerk volgde de lijn van Maarten Luther.

Na enige jaren van intensieve voorbereiding behoren we sinds 2008 officieel tot de PKN. Eén van de afspraken, die gemaakt zijn binnen de PKN, is dat er een beleidsplan moet zijn.

In 2007 is een eerste gemeenschappelijk beleidsplan gemaakt; een uitgebreid plan waarin naar de toekomst wordt gekeken. Waar gaan we heen met de gemeente, wat willen we als gemeente.

In 2011, in 2015 en nu in 2020 is dat beleidsplan herzien en aangepast.

Voor u ligt het beleidsplan 2021-2025.

Historie

Vóór de drooglegging van de Haarlemmermeer was Abbenes al een eilandje, in het toenmalige Cagermeer. Abbenes was onderdeel van de Abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst.

Na de drooglegging werden er huizen gebouwd en ontstond er een dorp. Maar er was in eerste instantie nog geen kerk. Om die reden gingen de inwoners van Abbenes naar de Kaag, om daar te kerken; de Binnen-Kaag om precies te zijn. Men moest dus een behoorlijk eind reizen, want in die tijd waren er nog geen auto’s.

Door een groeiende gemeente werd de kerk in de Kaag te klein. Er kwamen plannen tot het vergroten van het kerkgebouw, maar deze werden afgewezen. Het kerkgebouw zou dit niet kunnen dragen.

In 1862 werd het idee geopperd om in Abbenes zelf een kerk te bouwen. Grote voorvechters voor dit plan waren de heren P. Boekel en J.P. Heije. De kerk werd gebouwd en is op 29 Maart 1869 (toen 2e Paasdag) officieel geopend. Onze gemeente heeft veel verschillende predikanten gekend. Het kerkgebouw heeft de nodige veranderingen doorgemaakt, waaronder een restauratie. Daarmee is het uiteindelijk geworden zoals het nu is.

In 2019 bestond de kerk 150 jaar en hebben we dit uitgebreid gevierd.

De kerkelijke gemeente is sinds 1988 een zelfstandige gemeente, met een eigen kerkenraad. Hiervoor was Abbenes deel van de Hervormde Gemeente Nieuw Vennep-Abbenes. Vervolgens zijn we een SOW-gemeente geworden samen met de Gereformeerde Kerk te Nieuw-Vennep. Sinds maart 2007 werd de gemeente een Protestantse Gemeente in wording. Sinds december 2008 is de gemeente officieel: Protestantse Gemeente Abbenes.

Profiel van de gemeente

De kerkelijke gemeente heeft een predikantsplaats voor 0,5 fte.

Onze gemeente is verdeeld in 4 wijken:

Wijk 1: Hoofdweg Oost en West en Kaagweg

Wijk 2: Nieuw Vennep, Hoofddorp, Huigsloterdijk, Lisse, Lisserbroek en Burgerveen

Wijk 3: Maria Margarethalaan, Dr. Heijelaan, Sophialaan, Kalverlaantje, Zilvervloot en Langerak tot basisschool

Wijk 4: Langerak vanaf basisschool, van Tolstraat, de Regtstraat, Nederveldstraat, van Voorstlaan, Tonnekamp en Greveling

Elke wijk heeft een eigen wijkouderling.

Gemeente opbouw

Abbenes telt 1185 inwoners (bron Gemeente Haarlemmermeer 2020)

Dec 2020 telt onze gemeente 219 geregistreerden in het ledenbestand.

Hiervan zijn 92 belijdend lid,
93 dooplid,

19 meegeregistreerden ( waarvan een dooplid)
en 15 geregistreerd als "vriend",( waarvan een dooplid)

32 geregistreerden zijn dus niet gedoopt.

Gastleden zijn er niet meer.

En Blijkgever van verbondenheid wordt tegenwoordig " vriend" genoemd.

Ter vergelijk:

Dec 2015 telde onze gemeente 239 geregistreerde leden.

Waarvan: 102 belijdende leden

95 doopleden

22 mee geregistreerde leden
( waarvan 2 doopleden en 1 belijdend lid)

20 ongedoopte leden

Daarnaast:   2 blijkgever van verbondenheid

1 gastlid

Belijdende leden zijn leden die gedoopt zijn en later ook belijdenis hebben gedaan.

Doopleden zijn leden die gedoopt zijn in een Prot. Gemeente.

Mee-geregistreerde leden zijn partners of (stief- of pleeg) kinderen van leden. Ze zitten administratief vast aan een kerklid en zijn daardoor ingeschreven. Bij scheiding of uit huis gaan vervalt de registratie. Zij kunnen niet-kerkelijk zijn, maar ook aangesloten zijn bij een andere kerk.

Vriend: vroeger blijkgever van verbondenheid zijn mensen die geen lid zijn (of elders lid zijn) maar zich wel verbonden voelen.

Gastleden zijn mensen die in een andere kerk lid zijn en (soms tijdelijk) een band hebben met onze gemeente.

De kerkdiensten worden bezocht door gemiddeld ongeveer 40 mensen per gewone dienst. Uitschieters zijn de feestdagen en diensten georganiseerd voor en met kinderen. Elke zondag is er kindernevendienst, die tussen 1 tot 5 kinderen bezocht wordt en tijdens projecten (advent/ 40 dagentijd) zijn er soms meer kinderen.

Aandachtspunten

 1. De Protestantse Gemeente in Abbenes vergrijst. Veel ouderen vertrekken om gezondheidsredenen of leeftijd naar een appartement of seniorenwoning buiten Abbenes.
 2. In 2009 hadden we 284 leden, in 2015 hadden we 239 leden, dat is een daling van 16%. Nu in 2020 hebben we 219 geregistreerde leden, dat is ten opzichte van 2015 weer een daling van ruim 8% In tien jaar een daling van bijna een kwart van de gemeente
 3. Er mag niet gebouwd worden in Abbenes, waardoor de dorpsgemeenschap waarschijnlijk niet zal toenemen.
 4. De verwachting is dat hierdoor het aantal gemeenteleden af zal nemen

Visie

De Protestantse Gemeente Abbenes is een groep mensen die:

zich geborgen weet in Jezus Christus als haar Heer en Voorganger.

zich richt op de samenleving, waarvan zij deel uitmaakt, uitziend naar de komst van het Koninkrijk.

wekelijks bijeenkomt op zondagmorgen in de eredienst.

in gelijkwaardigheid elkaar en anderen tot hulp en steun wil zijn.

streeft naar het bevorderen van de gemeenschap met elkaar en anderen en naar sociale gerechtigheid.

streeft naar de eenheid van alle Christenen en het gesprek met andere religies.


Kerkenraad

De Protestantse Gemeente Abbenes wordt bestuurd door de kerkenraad.

Doelstelling: De kerkenraad geeft leiding aan het werk van de gemeente en schept ruimte voor alle leden om zich in te zetten voor de gemeente.

De kerkenraad bestaat uit:

1 Predikant

3 Ouderlingen

2 Ouderling/Kerkrentmeesters

2 Kerkrentmeesters

3 Diakenen

Het Moderamen bestaat uit

Predikant/voorzitter

Scriba
Kerkrentmeester
Diaken

In de plaatselijke regeling wordt de samenstelling, werkwijze en verkiezingsprocedure van de kerkenraad beschreven.

Door middel van kerkenraadsvergaderingen (7 x per jaar) en moderamenvergaderingen (4 x per jaar) wordt de voortgang gewaarborgd en beleid gemaakt.

Aandachtspunten

Naast het beleidsplan en de plaatselijke regeling zijn er diverse werkbeschrijvingen die opnieuw bekeken moeten worden.

Plan

Overige werkbeschrijvingen doornemen en reorganiseren en verwijzing toevoegen aan het beleidsplan.

Pastoraat

Het pastoraat is de zorg die we hebben en de bijstand die we verlenen aan mensen gericht op hun beleving van en hun vragen rondom het geloof en de zingeving van hun leven.

In het pastoraat vindt een vertaling van het evangelie plaats door aandacht te geven aan:

de hoogte- en dieptepunten van het leven

vragen rondom geloof en zingeving

het nemen van verantwoorde beslissingen

de ontwikkeling van vormen van gemeenschap

De pastorale zorg wordt gegeven door de predikant en de ouderlingen.

Predikant

De predikant gaat o.a. voor in de eredienst, rouw- trouw en doopdiensten,

geeft catechese, bezoekt gemeenteleden thuis of in het zieken- of verpleeghuis en heeft zitting in de kerkenraad en het moderamen. Tevens onderhoudt zij contacten in andere overleggen, zoals het pastoresconvent, het werkverband, de classis, de Raad van Kerken, etc.

Samen met de ouderlingen stelt zij zich ten doel de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en te steunen in het geloof.

Ouderlingen

Doelstelling:

Het ouderling stelt zich ten doel in samenspraak met de gehele kerkenraad de gemeente van Jezus Christus op te bouwen door het verlenen van pastorale zorg aan de leden van de gemeente, het verzorgen van de eredienst, haar jongeren te betrekken bij de gemeente, door vorming en toerusting de gemeente blijvend te ondersteunen in het geloof en het organiseren van activiteiten die de samenhang van de gemeente vergroten.

In het takenpakket van de ouderlingen zijn vier kerntaken te onderscheiden:

Pastoraat

Het verlenen van geestelijke zorg door te getuigen van Gods liefde en genade en het stimuleren van de gemeenteleden om actief deel te nemen aan het gemeenteleven.

De pastorale activiteiten van ouderlingen en predikant bestaan uit:

Huisbezoek.

Ouderlingenberaad: maandelijks.

Toerusting pastoraal medewerkers.

Bijzondere aandacht is er voor de ouderen.

Eredienst

Het college van ouderlingen heeft de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering van de liturgie, daartoe bijgestaan door de kindernevendienstcommissie.

Momenteel wordt de liturgie gevolgd naar de aanwijzingen in het Dienstboek.

Jeugd en jongerenwerk

Omdat het aantal jongeren in de gemeente erg klein is geworden, is er voor het jeugd en jongerenwerk in onze gemeente geen aparte jeugdouderling aangesteld. Alle ouderlingen nemen deze taak op zich, geholpen door de kindernevendienstcommissie.

3.1 Het jeugdwerk.

De start van de kerkelijke activiteiten begint met de startdienst in september.

De kindernevendienstcommissie verzorgt wekelijks een kindernevendienst tijdens de eredienst en heeft een voorbereidende en uitvoerende taak in speciale vieringen (doop, oogstdienst, advent-en paasprojecten, pinksteren, start- en slotdienst)

3.2 Jongerenwerk

Om de tieners te blijven betrekken bij de kerk werd in 2015 een tienergroep opgericht. De jeugd vanaf 12 jaar komt één keer per maand een avond bij elkaar. Er wordt een bijbels onderwerp besproken en gelinkt aan de huidige belevingswereld van de tieners. De avond wordt afgesloten met een spel of andere ontspanning.

3.3 Vorming en toerusting

Belijdeniscatechese voor jongeren en ouderen wordt, naar behoefte, door de predikant gegeven.

Jaarlijks wordt 6 keer een gesprekskring georganiseerd, waar a.h.v. een onderwerp gediscussieerd wordt

6 x Per jaar wordt een ouderenmiddag georganiseerd op dinsdagmiddag, hier wordt een onderwerp besproken en gediscussieerd

2 x Per jaar is er een overleg met de pastoraal medewerkers, waarin o.a. besproken wordt aan welke ondersteuning zij behoefte hebben.

Gemeente-opbouw

Ter bevordering van het onderlinge contact van de gemeenteleden worden
activiteiten georganiseerd zoals:

Gemeenteavond: Op initiatief van de ouderlingen wordt er een avond belegd rondom een thema wat op dat moment aan de orde is in het gemeentewerk.

Schilderavonden: Ieder seizoen worden 3 schilderavonden georganiseerd waar m.b.v. een bijbels thema geschilderd wordt.

Muziekavond: Jaarlijks worden 2 muziekavonden georganiseerd voor het hele dorp en andere belangstellenden. Op deze avonden wordt door diverse muzikanten, meestal gratis of tegen en kleine vergoeding, opgetreden. De opbrengst van deze avonden gaat naar een goed doel.

Aandachtspunten

 1. Onze gemeente bestaat uit een vaste kern van, over het algemeen, oudere gemeenteleden. Regelmatig verhuizen oudere leden naar een woning buiten Abbenes.
 2. Het is moeilijk om jongeren te betrekken bij de eredienst.
 3. In de leeftijdsgroep 20 – 50 jaar zitten ouders met kinderen, die op feestdagen wel de kerk bezoeken, maar andere zondagen niet.
 4. We zien dat bij feestdagen/projecten het aantal kinderen groter is dan tijdens de gewone diensten, hier ligt blijkbaar een kans. Dit geldt ook voor het aantal ouders/grootouders dat dan meekomt.

Plan:

 1. Mogelijkheden zoeken om de oudere gemeenteleden die verhuisd zijn naar Nieuw Vennep of elders toch te betrekken bij onze gemeente.
 2. Mogelijkheden onderzoeken om oudere en eenzame mensen een koffieochtend aan te bieden of een gezamenlijke maaltijd.
 3. Mogelijkheden onderzoeken de jongere mensen meer bij de kerk te betrekken.

Diaconie

Doelstelling:

Het doel dat de diaconie zich stelt is het omzien naar de zwakkeren in de gemeente en de samenleving en het bevorderen van de diaconale betrokkenheid van de gemeente. Verder houdt de diaconie zich bezig met het uitvoeren van de diaconale taak rondom de eredienst en het innen en beheren van de diaconale financiën.

In het takenpakket van de Diakenen zijn 3 kerntaken te onderscheiden

Diaconale taak voor de totstandkoming van de erediensten.

1.1 Ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdienst.
Volgens rooster heeft elke zondag één diaken dienst.

1.2 Voorbereiden van de voorbeden
De diaken van dienst draagt zorg voor het voorbedeboek.

1.3 Dienen aan de tafel bij het heilig Avondmaal

De diakenen collecteren in de viering en delen brood en wijn aan de
gemeente.

De koster zorgt voor het brood en de wijn en het dekken van de tafel.

1.4 Zorgdragen voor kerktelefoon

Er is de beschikking over een aantal kerktelefoons, die via de Diaconie aan te vragen zijn.

De kosten hiervan zijn voor de Diaconie.

1.5 Regelen predikanten

Voor het gehele jaar wordt een preekrooster opgesteld.

Eerst wordt een gedeelte van het rooster door de eigen predikant ingevuld.
Middels een bestaande lijst wordt contact opgenomen met andere
voorgangers en eventueel suggesties uit de gemeente worden
meegenomen.

Het preekrooster wordt naar verschillende locale kranten gestuurd en naar
het kerkblad, de website van de kerk en naar de website van Abbenes
(abbenes.net)

De dienstdoende voorganger krijgt een bevestigingsbrief/mail over de gang
van zaken tijdens onze eredienst.

Uiterlijk woensdag wordt de voorganger die dienst heeft gemaild voor
de liederen.
Vervolgens worden de liederen doorgegeven aan de organist.
De nummers van de liederen worden op de borden in de kerk gezet.

1.6 Bloemengroet

Bloemen, die ’s zondags in de kerk gestaan hebben, worden gebracht
naar jarigen (65+), mensen die ziek zijn en mensen die gewoon een
beetje aandacht nodig hebben (kerkelijk of dorpsgenoten).
Voor het wegbrengen van de bloemen is de diaconie verantwoordelijk.

Bij hoogtij dagen in een gezin wordt een gekocht boeketje gebracht.

De bloemengroet wordt bijgehouden in een schrift, dat in de consistorie ligt.
Een keer per maand wordt hiervan een lijst ingeleverd voor het kerkblad.

Nieuwe bewoners die lid van onze kerk zijn krijgen een welkomboeketje,
samen met het kerkblad.

1.7 Koffiedrinken

Elke zondag na afloop van de dienst is er koffiedrinken.
Bij bijzondere gelegenheden zoals Paasmorgen wordt er een uitgebreide
koffietafel gehouden.

De diaconie houdt de koffie- en koekvoorraad bij.

1.8 Collecteren.

De inning van collectes gebeurt tijdens de kerkdienst.

Aan de hand van het collecte rooster wordt de gemeente geïnformeerd over
de goede doelen.


2.   Diaconale activiteiten binnen en buiten de gemeente

2.1 Het verlenen van bijstand verzorging of bescherming aan hen
die dat behoeven.

Mensen kunnen een beroep doen op de Diaconie voor bijstand.
Er is speciaal een grootboek rekening om dat te bekostigen.
Deze is alleen daarvoor bestemd.

2.2 Informatie verstrekken

In het kerkblad wordt informatie gegeven over de activiteiten die door
de Diaconie worden gedaan.

2.3 Afgevaardigde dorpsraad

Eén persoon van de kerkenraad is lid van het bestuur van de dorpsraad.
Dit met name om als kerk betrokken te zijn bij het dorp.
Deze vergaderingen vinden twee maal per jaar plaats.

3     Innen en beheren financiën die bestemd zijn voor het Diaconaat.

Financiën komen binnen door middel van
-Diaconale rondgang tijdens de dienst.

-Giften.

3.1 Financiële steun binnen en buiten de gemeente.
Doorzendcollectes zijn collectes die letterlijk worden doorgezonden
naar goede doelen.

3.2 Beheren diaconale gelden

Eén keer per jaar worden de financiën door de penningmeester verwerkt
in de jaarrekening. Deze jaarrekening moet goedgekeurd worden door de
kerkenraad, hierna wordt deze gecontroleerd door 2 gemeenteleden en
opgestuurd, ter goedkeuring, naar de PKN.

Aandachtspunten

 1. Doordat het aantal kerkgangers afneemt zullen de financiën waarschijnlijk afnemen
 2. We willen de activiteiten voor kerk en dorp blijven doen en zullen daarvoor afhankelijk zijn van giften en sponsoren

Plan

 1. Financiën op peil houden zodat we onze huidige activiteiten kunnen voortzetten.
 2. Dorpskerk blijven voor heel Abbenes, laten zien wie we zijn en wat we doen.

College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters zorgt voor de financiële en materiële randvoorwaarden van de Protestantse Gemeente Abbenes, met uitzondering van diaconale zaken. Zij is de beheerder van de kerk, de pastorie en de grond achter de kerk en achter de begraafplaats te Abbenes.

Doelstelling:

Doelstelling van het college van kerkrentmeesters is het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden om de activiteiten van de gemeente mogelijk te maken en in de toekomst mogelijk te houden.

In het takenpakket van de Kerkrentmeesters zijn 2 kerntaken te onderscheiden

Beheer en onderhoud gebouwen

1.1 Onderhoud kerk
Het Kerkgebouw is een gemeentelijk monument en wordt op vrijwillige
basis periodiek gecontroleerd op de bouwkundige staat door de
Monumentenwacht Noord Holland.
Naar aanleiding van het rapport van de Monumentenwacht wordt er
onderhoud gepleegd, zowel door vrijwilligers als door vakmensen.
In voorkomende gevallen zullen er minstens twee offertes worden
aangevraagd. Verder zal er bij de Gemeentelijke Monumentencommissie
subsidie aangevraagd worden. De pastorie wordt bewoond door de

predikant en haar gezin.

Beheer kerk
Het college van Kerkrentmeesters zorgt ervoor dat de kerk gebruikt kan
worden voor erediensten, rouw- en trouwdiensten en overige activiteiten.
Zij zorgt voor verwarming en verlichting en int de kosten voor gebruik

van het kerkgebouw.

Koster
Er zijn twee kosters.
De koster draagt zorg voor, tijdens en na de diensten.
(Zie beschrijving taken)


Schoonmaak
De schoonmaak van het kerkgebouw wordt gedaan door vrijwilligers.
Jaarlijks wordt een schoonmaakrooster gemaakt.

Orgel en piano
Het orgel wordt onderhouden door Firma De Wit.
De wisselende temperaturen en luchtvochtigheid in de kerk hebben
invloed op de juiste stemming van het orgel.

De piano is eigendom van het kerkkoor en het onderhoud is voor
rekening van het kerkkoor.

Beheer en onderhoud grond

Volkstuinen verhuur

Het College van Kerkrentmeesters verhuurt een tweetal
volkstuinencomplexen in het dorp, tegen een laag tarief, dat jaarlijks,
voorafgaand aan het tuinseizoen betaald dient te zijn.

De tarieven worden ieder jaar opnieuw bekeken.

1.2 Veiligheid

Er is een Risico Inventarisatie en Evaluatie opgesteld, vervolgens is een
plan van aanpak vastgesteld. Ook is er een ontruimingsplan opgesteld en
is er een vluchtroutemarkering aangebracht.
Er is een viertal bedrijfshulpverleners.
Een gebruiksvergunning is afgegeven door de Gemeente

Haarlemmermeer.
Het maximum aantal mensen, dat is toegestaan in het gebouw volgens
de vergunning, is 190 personen.

Ten behoeve van onder meer de controle van de Monumentenwacht
moet het gebouw aan een aantal Arbo-technische zaken voldoen, zoals
veiligheidshaken op het dak en loopplanken op de zolder.
Inmiddels is dit allemaal aangelegd.

De brandblussers worden jaarlijks nagekeken door Fa. Smeba uit den
Haag

1.3 Verzekeringen

Er is een opstalverzekering voor de kerk en de pastorie,
een inboedelverzekering voor de kerk,
een verzekering wettelijke aansprakelijkheid en een
ongevallenverzekering voor de vrijwilligers.

Financiën

Inkomsten:

De inkomsten komen uit: vrijwillige bijdragen, collectes tijdens de dienst,
opbrengst bazaar, extra giften, legaten, rente, diverse acties,
verjaardags-busje, solidariteitskas, klokluiden bij
begrafenissen, verhuur volkstuinen, abonnementen kerkblad,
rouw- en trouwdiensten.

Uitgaven:

Salaris predikant, onderhoud en beheer gebouwen, lasten kerkdienst
en catechese, verplichte bijdragen.

 

Financieel jaaroverzicht.

Jaarlijks wordt een financieel jaaroverzicht gemaakt en een begroting. Het
beleid voor het volgende jaar wordt vastgesteld door de kerkenraad.

Goedkeuring van de begroting en de jaarstukken gebeurt door de CCBB,
het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN

Overige taken

Ledenadministratie

De registers van de ledenadministratie worden bijgehouden middels

het Baruchsysteem door Henk Kapteijn.

Opbergen archieven

De archieven worden opgeslagen op het balkon van de kerk en in
de consistorie. Op de zolder van de pastorie liggen de speciale archieven.
Op het balkon in de kerk staat een kist, waarin ook zeer oude archieven
brandvrij zijn opgeslagen.

Kerkblad

Het Kerkblad komt maandelijks uit, is kostendekkend d.m.v.
abonnementsgelden en adverteerders. Het aantal abonnementen is:
ca. 135. Het kerkblad is ook digitaal te ontvangen.

Aandachtspunten:

 1. In het voorjaar is de haan en windwijzer van de toren gewaaid tijdens een storm. De schade aan de toren moet hersteld worden en de haan moet weer terug op de toren, dit heeft financiële gevolgen. De verzekering dekt maar een klein deel.
 2. De verwachting is, dat het Kerkgebouw voor de komende jaren volledig voldoet aan de huidige eisen van veiligheid ten aanzien van brandgevaar en milieugevaar. We moeten ervoor zorgen het aantal Bedrijfs-Hulp-Verleners op peil te houden.
 3. Er moet worden toegezien op het gegeven, dat de certificering van de BHV’ers jaarlijks bijgehouden wordt, middels bijscholing etc. Het streven is om minimaal 4 BHV’ers te hebben, zo nodig mensen de BHV-cursus laten volgen op kosten van de gemeente.
 4. Alle verlichting incl. noodverlichting minstens 1x per jaar controleren. De telefoon voor noodgevallen dient stand-by te zijn en 1x per jaar gecontroleerd te worden.
 5. Jaarlijks of in ieder geval periodiek zullen de verzekeringen een update moeten krijgen. Vooral de wettelijke aansprakelijkheid dient goed geregeld te zijn, mede door veranderende wetgeving van de overheden. Ook moet gekeken worden naar overlappingen/hiaten in het pakket.
 6. Het digitaal opslaan van de archieven is een goede zaak. Daardoor neemt het steeds minder plaats in. Mogelijk de echt antieke stukken digitaal opslaan.

Plan

 • Subsidies en akties regelen on de kosten van de toren de dekken
 • Aantal en certificering BHV’ers in kaart brengen en op peil houden
 • Jaarlijkse controle verlichting en telefoon in kaart brengen
 • Jaarlijks verzekering nakijken
 • Archief digitaal opslaan

Bovenplaatselijk overleg

Classis

De classis bestaat uit een verschillend aantal afgevaardigden. Deze afgevaardigden komen uit de gemeente Haarlemmermeer.

De vergaderingen vinden één maal in de drie maanden plaats.

Het doel van de vergaderingen betreft overleg over kerkelijke zaken binnen de aangesloten gemeenten, zowel bestuurlijke,- als beleidszaken.

In principe wordt er elke vier jaar een andere classisafgevaardigde gekozen binnen de eigen kerkenraad, maar ook van een andere geleding;

Raad van kerken

Onze gemeente heeft zitting in De Raad van Kerken regio Nieuw Vennep. Daartoe behoren ook de RK Kerk en het Apostolisch Genootschap.

Dorpsraad

De kerkelijke gemeente is eveneens actief in de burgerlijke gemeente, onder andere door deel te nemen in de dorpsraad. De dorpsraad komt 2 à 3 keer per jaar bij elkaar.

Nawoord

Met dit beleidsplan als uitgangspunt gaan we aan het werk de komende 5 jaar.
We verwerken de aandachtspunten en plannen die hieruit voortkomen in een werkplan waarmee we als kerkenraad aan de slag kunnen en dat jaarlijks geëvalueerd zal worden.

Ongetwijfeld zullen zich de komende jaren ook ontwikkelingen voordoen, die we nu niet kunnen voorzien en die aanpak vragen en die zullen we ook in het werkplan opnemen.

We hopen en verwachten hierbij gesteund te worden door al onze gemeenteleden en vele vrijwilligers die met ons in de gemeente werken.

Namens de kerkenraad,

Voorzitter:                                                  Scriba:

 

er ons bedrijf hier vinden Je zult de recentste info over ons bedrijf...

8
:
88
:
88
:
88