ANBI Financieel overzicht Kerkrentmeesters

Toelichting op de Begroting 2024

 

Kerkgenootschappen moeten in Nederland zelf zorgen voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt daarom elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

 

 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

 

 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

 

 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (voor de PG Abbenes is dat zeer beperkt) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 

 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen, de kerk en de pastorie. Voor 2024 houden we rekening met de kosten van het opnieuw schilderen van de kerk en het vervangen van een gedeelte van de houten dakgoot. Vanwege de forse hoogte van de kerk verwachten we ook dat de kosten van deze werkzaamheden hoog zijn omdat dan met steigers gewerkt moet worden.